Yayım İlkeleri

0%
*Bu yazı tahmini 22 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) ağırlıklı olarak görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Ayrıca derleme türü yayınlara da (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları ve tartışmalar vb.) yer verile­bilmektedir; ancak derleme türü yazılar 1998 yılında Türk Psikoloji Yazıları'nın yayın hayatına başlamasından sonra daha çok bu dergiye yönlendirilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayımlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi ilan edilinceye dek derginin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

 

GENEL İLKELER 

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır). Yazılar, http://www.turkpsikolojidergisi.com adresinden dergi veritabanına yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgiyi söz konusu internet sitesinde bulabilirsiniz. 

2. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Örneğin, "literatür" kelimesi yerine "alanyazın", "referans" kelimesi yerine "kaynak", "treyt" kelimesi yerine "özellik" kelimeleri kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler ve birtakım kavramlar yazıda kullanılırken, yalnızca ilk geçtiği yerde kelimenin yabancı dildeki karşılığı parantez içinde veril­melidir. Örneğin, "Öz Belirleme Kuramı (Self Determination Theory), özerklik (autonomy) ve yetkinlik (competence) ihtiyacının önemini vurgular." şeklinde cümle içinde kullanılabilir. 

3. Yazılar başlık sayfası, özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tab­lolar, şekil başlıkları ve şekiller, yazar notları, yazışma adresi ve genişletilmiş İngilizce özet (summary) bölümlerini içermelidir. Tüm ana başlıklar (örn., yöntem, bulgular) kalın ve düz yazı tipiyle ortalanmış bir şekilde, tüm alt başlıklar ise (örn., katılımcılar, veri toplama araçları) kalın ve italik yazı tipiyle sola yaslı bir şekilde yazılmalıdır. 

a) Başlık Sayfası: Bu sayfada sadece en fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlık (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) yer almalıdır. Yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler internet si­tesinde ayrıca kayıt edilmektedir. Sisteme yüklediğiniz makalede bu bilgilerin kesinlikle bulunmaması gerek­mektedir. 

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde "Özet" ve " Abstract" başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar kelimeler" ve İngilizce özetin altında "Key words" başlığı kullanılarak verilmelidir. Anahtar kelimelerin örnek yazım biçimi aşağıda örneklenmiştir: 

Anahtar kelimeler: İnternet bağımlılığı, aleksitimi, benlik saygısı, sosyal destek, yalnızlık 

Key words: Internet addiction, alexithymia, self-esteem, social support, loneliness      

c) Ana Metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Der­leme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Türkçe kısa başlığın yanı sıra İngilizce kısa başlık da genişletilmiş İngilizce özetin her sayfasının sağ köşesinde verilmelidir. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, "Giriş" alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. "Yöntem", "Bulgular" ve "Tartışma" bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalı, bir bölüm bittikten sonra diğeri aynı sayfada onu izlemelidir.     

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, alanyazındaki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Veri toplama araçları tanıtılırken Türkçe metinde ölçeğin yalnızca Türkçe ismi, genişletilmiş İngilizce özette ise ölçeğin yalnızca İngilizce ismi yazılmalıdır. Yazı tipi kalın ve italik olmalıdır. Parantez içinde ölçek adının kısaltması bulunabilir. Veri toplama araçlarının yazım biçimi Türkçe ve İngilizce metin için aşağıdaki şekilde örneklenebilir:

Veri Toplama Araçları

            Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (R-BSÖ). ...

            Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20). ...

Materials

            Rosenberg Self-Esteem Scale (R-SES). ...

            20-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). ...

Bunun yanı sıra, veri toplama araçlarının puanlamasıyla ilgili bilgi verilirken metin içinde "...5'li Likert tipi (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) bir ölçektir." ya da "...ölçeğin puanlaması "1" (kesinlikle katılmıyorum) ile "5" (kesinlikle katılıyorum) arasında derecelendirilmiştir." şeklinde ifadeler kullanılmalıdır. 

            Bulgular bölümü, araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içerme­lidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en so­nunda verilmeli, verilecek olan tablolarda ortalama­lar "Ort." şeklinde, standart sapmalar ise "S" şeklinde gösterilmelidir. Ortalama ve standart sapma değerleri cümle içinde ifade edilirken "Erkeklerin (Ort. = 113.05, = 23.48), kadınlara (Ort. = 98.95, = 25.80) kıyasla... " şeklinde belirtilmesi; İngilizce metinde ise değerlerin (= 113.05, SD = 23.48) olarak yazılması gerekmektedir. 

            Bulgular bölümünde sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıdaki örneklerde belirtilen şekilde olmalıdır: 

Varyans analizi: "... yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (Wilks'λ = .92, F1, 123 = 5.43, < .05, η= .05)." 

"... yaş grubu bakımından anlamlı bir ana etki tespit edilmiştir, F2, 89 = 16.67, = .0001, kısmi η2 = .29. 

Ayrıca, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. 

Korelasyon: "... arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (= .58, < .01)."

" ... A ve B ile X ve Y arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (= .41 ve r = .49, < .01)." [Genişletilmiş İngilizce özette ise; "...relationships between A and B; X and Y were found to be significant (= .41, < .01; = .49, < .01, respectively)."]. 

"... arasındaki korelasyonları karşılaştırınca anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher'in = 1.74, = .04)."

T-testi analizi: "...anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (= -7.57, < .001)." 

Regresyon analizi: Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, ve p değerleri verilmelidir. Örneğin; "... tüm değişkenlerin X'i anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (R2= .04, F10, 920  = 3.3, < .0001). ... Y'nin (β = .09, = 2.51, = .01) X'i anlamlı derecede yordadığı gösterilmiştir."

"... (β = .84, = 3.26, ΔR2 = .04, ΔF6,129 = 10.67, < .001)."

"... sosyal baskının (βSB = 16, = 2.12, < .01, η2=.27, %95 CI = [.00, .12], sr2 = .11) varyansa önemli katkısı bulunmaktadır. "

Aracı değişkenlerin kısmi aracılık etkisi: "...(nokta tahmin = .01 ve %95 BCa GA [.0017, .0236])." 

Faktör analizleri: Her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. 

Açımlayıcı faktör analizi: "Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (.84) ve Bartlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi [χ(105) = 651.64, = .000] verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir." 

Doğrulayıcı faktörü analizi: "... [χ(74, N = 195) = 113.36,  χ/sd =1.53, RMSEA= .05, CFI= .99]."

Yol (path) analizi: "... ilk model uyumlu çıkmamıştır [χ2 (18, = 509) = 57.37, p = .00, GFI = .98, AGFI = .94, NNFI = .80, CFI = .90, RMSEA = .07]."

Ki-kare farklılık testi: "... yapılan modifikasyon ile model anlamlı olarak farklılaşmıştır [Δχ(1) = 21.54, p < .01]." 

Wald istatistiği: "... Wald (1) = 36.86, < .001."

İç tutarlılık: "Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur." ya da cümle sonunda (α = .93) şeklinde belirtilmelidir.

Son olarak tartışma bölümü ise, araştırma bulgularının alanyazın ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.

 

d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Me­tin içinde belirtilen tüm kaynaklar "Kaynaklar" listesi içinde yer almalıdır. 

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler aşağıda belirtilmiştir: 

Savaş (1985) ... 

Savaş'a (1985) göre ... 

File ve Smith (1992) ... 

Fill ve Smith'e (1992) göre ... 

Martin, Sheldon ve Yaffee (1994) ... 

(Martin, Sheldon ve Yaffee, 1994)

İngilizce özet için örnek: (Martin, Sheldon, & Yaffee, 1994)

 

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi; ikinci geçtiği yerde ise "Smith ve arkadaşları (1980) ya da (Smith ve ark., 1980)"  şeklinde belirtilmelidir. Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden iti­baren "Smith ve arkadaşları (1980)" olarak verilmelidir. 

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile aşağıdaki şekilde verilmelidir:

... (Doğan 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986). 

Ana metinin sonundaki "Kaynaklar" bölümünde verilen tüm kaynaklar alfabetik sıra ile belirtilmelidir. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen dergimizin son sayısını dikkate alınız. Kaynak listesindeki yayınlarla ilgili birtakım örnekler aşağıda sunulmuştur:

Dergi makalesinden alıntı:

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The modera­tor-mediator variable distinction in social psycho­logical research: Conceptual, strategic and statis­tical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bushman, B. J., Ridge, R. D., Das, E., Key, C. W. ve Busath, G. L. (2007). When god sanctions killing effect of scriptural violence on aggression. Psy­chological Science, 18(3), 204-207. doi:10.1111/ j.1467-9280.2007.01873.x

Kitaptan alıntı:

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Clif­fs, NJ: Prentice Hall.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As­sociates.

Kitap bölümünden alıntı: 

Bandura, A. (2004). Selective exercise of moral agency. T.A. Thorkildsen ve H. J. Walberg (Ed.), Nurturing Morality içinde (37-57). Boston: Kluwer Acade­mic.

Chrestman, K. R. (1999). Secondary exposure to trauma and self reported distress among therapists. B. H. Stamm, (Ed.), Secondary traumatic stress: Self care issues for clinicians, researchers and educators (2. baskı) içinde (29-36). Lutherville, MD: Sidran Press.

İnternet kaynağından alıntı:

Kenny, D. A. (2014). Multiple regression. (22.05.2015 tarihinde http://davidakenny.net/cm/mr.htm adre­sinden alınmıştır.)

Tezden alıntı:

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

Jackson, T. A. (2010). Leadership, commitment, and culture: A meta-analysis. Yayınlanmamış doktora tezi, The Univer­sity of Western Ontario, Ontario, Canada.

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içermelidir. 

f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmedir. Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı; tablo numarası kalın yazı tipiyle, tablo başlığı ise normal yazı tipiyle ve kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde belirtilmelidir (örn., Tablo 1. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri). Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının "Tablo" seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo altındaki bilgiler "Not 1, Not 2 ..." şeklinde sıralanmalıdır. Tabloların verilişiyle ile ilgili olarak dergimizin son sayısını dikkate alabilirsiniz.

g) Şekil Başlıkları ve Şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilme­lidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri ayrıca önerilebilir. Ancak bu tür şekillerin metin içinde yer alacak diğer tablo ve şekillerle karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğrafların masrafı yazardan talep edilebilir. 

Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6'yı geçmemesine özen gösteril­melidir. 

h) Yazar Notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir. Bu bölüm makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına kabul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

ı) Yazışma Adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazarın veya yazarlardan bağlantı kurulabilecek olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır. Tek kopya olması yeterlidir. Bu bölüm de makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına ka­bul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

i) Genişletilmiş İngilizce Özet (Summary): Yeni bir sayfadan başlanmalı ve İngilizce kısa başlık mutlaka belirtilmelidir. Özet, çift aralıklı ve 4-10 sayfa uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Yazım kurallarıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalı, İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat edilerek anlaşılır biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

4. Makalelerde ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 

5. TPD'de yayınlanan makalelerden ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabi­lecek çarpıtmalardan, alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. 

6. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir. 

7. Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz. 

8. TPD'de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Ancak makale yayınlandıktan sonra, yazar TÜBA'ya başvurduğu takdirde, TÜBA'nın uluslararası yayınları özendirme fonu kapsamında belirlenen maddi ödülü talep edebilir. 

9. Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlardan istenebilecektir. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>