Yaşanan Hak Kayıplarının Telafisi

2016-2018 arası sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayan meslek mensupları için yönlendirme

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 49 saniye okuma süresine sahiptir.

 
Bilindiği üzere YÖK Başkanlığının 24.02.2016 tarihli toplantısında psikolog unvanını kullanan fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin kararının iptali talebi ile derneğimizce açılan davada Danıştay 8. Dairesi 2016/5249 Esas sayılı dosyası kapsamında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş; aynı idari işleme karşı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından açılan davada ise Danıştay 8. Dairesinin 2016/3609 Esas, 2018/6481 Karar sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı ile “psikolog unvanını kullanan fen-edebiyat fakültesi psikoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılmayacağına ilişkin” YÖK kararının iptaline karar verilmiştir
 
İptaline karar verilmiş olan YÖK kararı nedeniyle, kamu kurumlarında çalışmakta olan meslek mensupları 24.02.2016 ile 05.11.2018 tarihleri arasında bazı hak kayıpları yaşamıştır.
 
Bunlardan ilki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. Madde Ortak Hükümler A-5. Bendi gereği psikologların, sağlık bilimi lisansiyerlerinin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınamaması olmuştur.
 
Bir diğeri hak kaybı ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “1. Cetvel Hizmet Sınıfları İtibarıyla Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” gereği psikologlara sağlık hizmetleri sınıfında olup da sağlık bilimleri lisansiyerleri unvanından değil, yükseköğrenim görenler unvanı üzerinden ek gösterge uygulanması ve bu nedenle de I. derecede bir psikoloğun emekliliğinin 3000 ek gösterge yerine 2200 ek gösterge üzerinden gerçekleşmesi olmuştur.
 
YÖK kararı gereği, karar tarihinden Danıştay 8. Dairesinin iptal kararı tarihine kadar sağlık bilimi lisansiyeri sayılmamaları nedeniyle hak kaybı yaşayan psikologların, çalıştıkları kurumlara hitaben hazırlayacakları dilekçelerde (1) yukarıda anılan YÖK kararı ve Danıştay’ın iptal kararlarına yer vermeleri ve (2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının iptal edilen karar tarihi olan 24.02.2016 tarihinden kararın iptal tarihi olan 05.11.2018 tarihine kadar geçen süre içerisindeki hakların iadelerini talep etmeleri önerilmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.